Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

 

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

'Omroepvereniging BNN-VARA': een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met statutaire zetel in Hilversum en kantoorhoudende aan het Wim T. Schippersplein 3 te Hilversum, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder nummer: 58742638. 

BTW-nummer: NL853162402B01.

‘TVtickets’: Een door BNN-VARA geëxploiteerde omgeving waar je online tickets kunt boeken voor TV opnames, filmvoorstellingen, ledenactiviteiten en andere events.

'Ontvangstbevestiging': de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.3 van deze Voorwaarden. 

'Product': het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen BNN-VARA en u door of via TVtickets en u binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient of dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen; 

'Voorwaarden': deze algemene voorwaarden. 

 

2. TOEPASSELIJKHEID

 

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van BNN-VARA gesloten worden en waarbij BNN-VARA partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen u en BNN-VARA middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden. 

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door BNN-VARA worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven. 

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BNN-VARA worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BNN-VARA ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

2.4 BNN-VARA heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van zijn website te wijzigen. 

 

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN 

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de ticketshop van BNN-VARA zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien BNN-VARA de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van gewijsde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval het recht om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan BNN-VARA te melden. BNN-VARA is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de Website. BNN-VARA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar catalogi, mailings of op de Website. 

3.2 De overeenkomst tussen BNN-VARA en u komt tot stand op het moment dat u: 

(a) een bestelling heeft geplaatst in de ticketshop van BNN-VARA middels het volledig en correct invullen van het formulier in de ticketshop van BNN-VARA; 

(b) de betaling van de bestelling heeft laten plaatsvinden middels het selecteren van een betaalmethode en het invullen van de gevraagde gegevens of het overmaken van het bedrag van de bestelling; 

(c) hierop op uw e-mail adres een bevestiging heeft ontvangen dat uw bestelling is ontvangen inclusief het e-ticket (de 'Ontvangstbevestiging'). 

Indien van BNN-VARA in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met u nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand. 

3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: 

(a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten; 

(b) de prijs van het (de) product(en); 

(c) uw naam, woonadres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer; 

(d) het ordernummer van de overeenkomst. 

3.4 De overeenkomst bevat alle tussen u en BNN-VARA gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en TVtickets.nl. 

3.5 De administratie van BNN-VARA geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan BNN-VARA verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door BNN-VARA verrichte leveringen. BNN-VARA erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

3.6 Restitutie van bestelde tickets is niet mogelijk. Neem voor uitzonderingen op deze regel contact op met de Publieks -en Ledenservice.

4. E-TICKET

4.1 Het e-ticket is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan anderen.

4.2 Het is verplicht om het eticket uitgeprint mee te nemen naar de locatie waar u een uitzending, preview of ander evenement gaat bijwonen. U dient tevens een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. Het tonen van het e-ticket op een mobiel apparaat is niet mogelijk.

4.3 U dient op tijd aanwezig te zijn. De tijd die op het e-ticket staat aangegeven is de uiterlijke ontvangst tijd. Indien u later aanwezig bent, kan de toegang tot de studio worden geweigerd. Dit is geen reden tot restitutie van de toegangsprijs.

5. LIDMAATSCHAP

Alleen van toepassing als u lid bent geworden tijdens het bestelproces.

5.1 Lidmaatschapsbijdrage VARA Omroepvereniging

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste 12 maanden en geldt tot wederopzegging. De bijdrage voor deze termijn bedraagt €5,72. Prijswijzigingen voorbehouden.

5.2 Lidmaatschapsbijdrage BNN Omroepvereniging

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste 12 maanden en geldt tot wederopzegging. De bijdrage voor deze termijn bedraagt €5,73. Prijswijzigingen voorbehouden.

Zoals bij de meeste wijzen van lid worden is overeengekomen, geeft u bij het lid worden via de website c.q. via een daartoe aangewezen e-mailadres c.q. communicatiemiddel een machtiging om het verschuldigde lidmaatschapsgeld automatisch af te schrijven van uw bankrekeningnummer, tenzij expliciet anders bepaald. Het lidmaatschap c.q. de vriendschap loopt per jaar en loopt tot wederopzegging (en duurt in alle gevallen minimaal één jaar). Opzegging dient schriftelijk (per e-mail, brief of fax) te geschieden, welke e-mail, brief of fax ten minste één maand voor afloop van het jaar dient te zijn ontvangen.

6. HUISREGELS

6.1 Het is hem/haar bekend dat van het publiek voor een prettig verloop van ieder BNN-VARA programma correct gedrag wordt verwacht. Verstoring van de presentatie en/of uitzending/opname, individueel dan wel in groepsverband, is uiteraard niet toegestaan. Onder verstoring van de uitzending/opname wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend verstaan: het maken van (sluik-) reclame. Hij/zij weet dat bij overtreding van deze regel de BNN-VARA (rechts-) maatregelen kan nemen. Bij verstoring van de uitzending/opname een direct opeisbare boete verschuldigd aan BNN-VARA van 500 Euro. Daarnaast is hij/zij verplicht de daardoor veroorzaakte schade volledig te vergoeden.

 

7. ALGEMEEN

7.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke op het door de BNN-VARA geleverde artikel berusten, te respecteren. 

 

8. KLACHTEN 

8.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, bijwonen van een tv-opname of iedere andere klacht, zullen door BNN-VARA serieus in behandeling worden genomen. 

8.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van BNN-VARA (gegevens staan vermeld in artikel 10 van deze Voorwaarden). 

8.3 BNN-VARA zal binnen 10 werkdagen, of zoveel sneller als mogelijk, de klacht proberen op te lossen. BNN-VARA zal u hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten. 

 

9 PRIVACY 

9.1 BNN-VARA zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden. Deze bestanden worden aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens (AP). 

9.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door BNN-VARA kunnen nakomen van de overeenkomst die BNN-VARA met u is aangegaan. Uitsluitend hiertoe kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt. 

9.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of heeft besteld. 

9.4 BNN-VARA verwerkt uw persoonsgegevens om u te informeren over de (omroep)activiteiten van BNN-VARA en om u gerichte aanbiedingen te doen, zoals het verstrekken van informatie over producten, diensten, aanbiedingen en acties van BNN-VARA;

9.5 Door het aangaan van een overeenkomst met BNN-VARA waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan BNN-VARA voor het aan derden verstrekken van uw persoonsgegevens zoals aangegeven in artikel 9.2. 

 

10. KLANTENSERVICE VAN BNN-VARA 

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met: 

BNN-VARA / TVtickets

Postbus 175

1200 AD Hilversum

 

11. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN 

11.1 Op alle overeenkomsten gesloten met BNN-VARA is Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en BNN-VARA naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en BNN-VARA, kunt u BNN-VARA verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij BNN-VARA van mening is dat de aard van dit geschil zo'n bemiddeling niet rechtvaardigt.

12. SERVICEKOSTEN 

12.1 Voor een aantal van onze programma’s rekenen wij servicekosten van €0,89 per ticket en €0,39 voor de iDEAL betaling. Wij begrijpen dat u deze kosten liever niet betaalt, maar er zijn kosten verbonden aan ons TVtickets.nl en het maken en distribueren van tickets. Wij hebben ervoor gekozen om vaste servicekosten per ticket in rekening te brengen zodat u niet wordt benadeeld bij het kopen van een duurder ticket. Wij proberen de kosten uiteraard zo laag mogelijk te houden.

12.2 De Servicekosten krijgt u niet retour bij het annuleren van een bestelling. Indien er mogelijkheid tot restitutie is, krijgt u wel het geld retour van de betaalde tickets. Indien er geen restitutie mogelijk is, staat dit aangegeven in de ticketshop.